Damivago Nº 1339: Yo apoyo, PERO…

Damivago Nº 1339: Yo apoyo, PERO…