Damivago Nº 1122: Yo apoyo, PERO…

Damivago Nº 1122: Yo apoyo, PERO…